Buget

   Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare s-a impus analiza profunda a situaţiei existente în domeniile vieţii economice şi sociale ale comunei. Colaborarea cu actorii locali a permis dezvoltarea unei viziuni parteneriale asupra particularităţilor economice şi sociale ale comunei, prin construirea arborelui problemelor şi efectuarea analizelor SWOT. Analizele locale au fost reunite şi organizate conform priorităţilor judeţene de dezvoltare, fiind utilizate ca bază de plecare în definirea analizei SWOT şi a analizei sociale, economice şi instituţionale la nivel local.
   Utilizarea unei astfel de analize permite identificarea, pe de o parte, a disparităţilor existente în dezvoltarea economică şi socială a comunei, iar pe de altă parte, facilitează formarea unei imagini clare a colaborării cu actorii locali în ceea ce priveşte necesităţile de dezvoltare ale localităţii. Necesitatea sprijinirii acestor iniţiative sub forma colaborărilor parteneriale reprezintă un proces continuu aflat în strânsă legatură cu dezvoltarea unor reţele şi structuri parteneriale de viitor.

AGRICULTURA

Puncte tari Puncte slabe
   privatizarea firmelor cu capital de stat din domeniul agricol
    prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea
   impulsionării afacerilor în agricultură
   existenţa forţei de muncă calificată în agricultură
   suprafaţa totală a comunei este de 9022 ha, din care 7040 ha teren arabil, păşune 1370 ha, fâneţe 500, pădure 1500 ha, vii 110 ha, livezi 2 ha, terenuri neproductive 250 ha, necesar împădurire 1500 ha
   practicarea unei agriculturi ecologice
   tradiţie în creşterea animalelor
   fragmentarea suprafeţelor agricole ce conduce la practicarea unei
   agriculturi tradiţionale slab competitive economic
   desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de tip agricol, de unde rezultă productivitatea relativ scazută a muncii în agricultură
   existenţa unor suprafeţe cu destinaţie agricolă necultivate timp de mai mulţi ani consecutivi
   investiţii insuficiente în agricultură;
   îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură
   pensii mici pentru agricultori
Oportunități Amenințări
   existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a producătorilor
   accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii
   existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor agricole
   sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţa Agricolă din judeţul Satu Mare cu privire la accesarea fondurilor europene
   existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală
   degradarea solurilor
   capacităţile reduse de prelucrare a producţiei agricole
   preocuparea insuficientă pentru exploatarea raţională a islazurilor, concretizată în randamentul scăzut al acestora şi posibilitatea extinderii îmbolnăvirilor la animale
   numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene
   cadrul legislativ instabil
   slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene

MEDIU ȘI INFRASTRUCTURA RURALĂ

Puncte tari Puncte slabe
   oraşe importante apropiate: Taşnad - 30 km, Satu Mare - 45 km, Zalău - 45 km
   localităţi aparţinătoare: Supuru de Jos, Dobra, Giorocuta, Hurezu Mare, Racova, Sechresa, Supuru de Sus
   existenţa reţelei de alimentare cu apă în localităţile: Supuru de Jos, Dobra, Hurezu Mare, Sechresa
   căi de acces: E 81, DN 19 a, DJ 108 P, DC 32, DC 33, DC 36, DC 115, DC 116
   reţea de electricitate
   reţea de iluminat public
   reţea de telefonie fixă şi mobilă
   cablu TV
   eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislaţiei privind protecţia mediului
   insuficienta dezvoltare a utilităţilor de bază şi a serviciilor publice
   inexistenţa reţelei de canalizare
   infrastructura de transport relativ slab dezvoltată, faţă de exigentele şi
   cerinţele actuale concrete ale aderarii la U.E.
   gestionarea deşeurilor, necorespunzătoare;
   colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor
   rampă de deşeuri, neconformă cu cerinţele UE
   educaţia ecologică este superficială
Oportunități Amenințări
   modernizarea drumurilor comunale
   organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor
   închiderea platformei de gunoi
   realizarea reţelei de alimentare cu apă
   realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare
   realizarea de alei pietonale
   reabilitarea podurilor din comună,
   amenajarea spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă pentru copii
   accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale
   mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului
   lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse
   lipsa informaţiei în legatură cu programele de finanţare europeană
   lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători

ECONOMIA

Puncte tari Puncte slabe
   existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajută la dezvoltarea localităţii şi la crearea de noi locuri de muncă
   obţinerea produselor ecologice prin existenţa potenţialului
   tradiţie în prelucrarea unor resurse locale
   exploatări forestiere,
   potenţial de dezvoltare a agroturismului
   preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare
   lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing
   informarea succintă cu privire la normele europene
   resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea /promovarea unor investiţii;
   lipsa culturii antreprenoriale
   lipsa capitatului de susţinere a activităţilor economice
   folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută
Oportunități Amenințări
   existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent
   creşterea capacităţii anteprenoriale
   atragerea unor noi investitori în comună prin facilităţile pe care administraţia locală le pune la dispoziţie
   promovarea agroturismului, prin trecerea unor gospodării la starea de ferme agroturistice
   oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene
   dezvoltarea cooperării locale
   dezvoltarea economiei rurale si creşterea productivitatii in sectorul agricol
   diversificarea activităţilor economice;
   posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural
   programe guvernamentale în derulare de susţinere a sectorului IMM
   legislaţia în continuă schimbare
   oferte de creditare greu accesibile
   datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potenţialul comunei investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor în comună
   creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă
   receptivitate şi flexibilitate scazută a populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei care determină în timp decalaje economice mari
   migraţia forţei de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic
    neadaptarea la transferul de tehnologie şi de know-how
   riscul ca firmele din comună să nu facă fată competiţiei de pe piaţa unică
   fenomenul economiei subterane
   migraţia tinerilor cu potenţial în zonele urbane

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Puncte tari Puncte slabe
   existenţa a 4 dispensare umane şi a unui dispensar veterinar în comună
   existenţa a 3 cabinete individuale şi a unui cabinet stomatologic
   populaţia comunei este înscrisă la medicii din comună
   existenţa unui aparat de urgenţă dotat precar
   slaba educaţie sanitară a comunităţii
   numărul crescut al persoanelor care lucrează la negru, neputând beneficia de servicii medicale gratuite
   preţurile ridicate la medicamente
Oportunități Amenințări
   evaluarea stării de sănătate a pacienţilor din comună, prin Programul naţional de evaluare a sănătăţii populaţiei
   realizarea unor cursuri de igiena şi educaţie sexuală pentru comunitate
   servicii de plening familial
   imposibilitatea unor pacienţi de a plăti anumite servicii medicale
   slaba receptivitate a pacienţilor la programele naţionale de sănătate
   creşterea numărului bolnavilor cronici

RESURSE UMANE

Puncte tari Puncte slabe
   existenţa resurselor umane într-un volum şi o calificare ce pot asigura dezvoltarea activităţii economico-sociale
   se acordă mare atenţie seviciilor sociale
   disponibilitatea de a munci în condiţii de motivare adecvată
   ospitalitatea recunoscută a locuitorilor
   rata infracţionalităţii extrem de redusă
   existenţa şomajului de lungă durată, care conduce la descalificarea şi descurajarea foştilor angajaţi
   număr mare al persoanelor care nu au ocupaţie
   insuficienta informare a populaţiei cu privire la programele de calificare şi reconversie existente în judeţ
   adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special
   migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi strainatate, mai cu seamă a celor cu pregatire profesională înaltă
   capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei
Oportunități Amenințări
   atragerea de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de muncă
   adaptarea programelor de învăţământ la cerinţele economiei de piaţă
   existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de munca pentru şomeri, tineri absolvenţi etc
   monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei
   organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în comună;
   accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active din comună
   creşterea nivelului de pregătire profesională a forţei de muncă
   implementarea unor poiecte care să stimuleze implicarea rromilor în activităţi aducătoare de venituri
   declinul demografic şi îmbătrănirea populaţiei comunităţi
   creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu;
   migrarea forţei de muncă
   amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul aspectelor aplicative
   creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ

Puncte tari Puncte slabe
   existenţa în comună a 7 şcoli şi a 6 grădiniţe
   existenţa a 7 cămine culturale;
   existenţa obiceiurilor populare,
   desfăşurarea unor activităţi culturale în comună
   management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ public
   reducerea numarului de elevi ce revin la un cadru didactic
   implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile învăţământului obligatoriu
   populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în scădere datorită scăderii demografice a populaţiei
   existenţa în localități a unor clădiri şcolare afectate de uzură fizică avansată
   gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din şcoli cu cadre suplinitoare
   dezvoltarea relativ slabă a bazei materiale pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică
   procentajul relativ ridicat de elevi scolarizaţi în învăţământul cu clase simultane
Oportunități Amenințări
   reabilitarea şi modernizarea şcolilor şi a grădiniţelor
   construirea unor şcoli
   dotarea cu mobilier a şcolilor şi a grădiniţelor
   modernizarea căminelor culturale
   construirea unei săli de sport în cadrul şcolilor
   modernizarea bazei sportive din comună
   îmbătrânirea populaţei din comună
   reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii;
   tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică
   buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin aportul familiilor

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Puncte tari Puncte slabe
   actualizarea periodică a organigramei primăriei
   implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conştientizare şi aplicare a acţiunilor legate de reformă în administraţie
   existenţa procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituţie
   existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităţilor şi subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în instituţie
   compartimentului de informare a Cetaţeanului şi Relaţii Publice care funcţionează în cadrul Consiliului Local al comunei Supur ca interfaţă principală între instituţie şi cetăţeni
   aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor personalului angajat în administraţia publică
   transparenţa în recrutarea şi în promovarea personalului
   participarea, în limita fondurilor a tuturor categoriilor de personal la activităţi de formare continuă
   existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii de formare continuă a funcţionarilor publici predominantă la nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare între colegi
   existenţa unui program de contabilitate şi salarii
   existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la informaţia de interes public şi transparenţa actului administrativ
   funcţionarii publici din primărie participă la cursuri pentru atestare ECDL
   rezistenţa la schimbare manifestată de o parte din personalul instituţiei
   resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei
   ineficienţa mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei
   insuficienta conştientizare a noţiunilor de eficienţă, rentabilitate şi transparenţă în administrarea domeniului public şi privat al comunei,
   dificultăţi de comunicare internă între diferitele compartimente funcţionale şi între structuri ale administraţiei publice locale
   existenţa înca a unui sentiment de frustare a funcţionarilor (angajaţi contractuali şi funcţionari publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, precum şi de menţinerea unei imagini publice negative a funcţionarului din administraţia publică
   imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor
   posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului şi de atragere a persoanelor cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici
   resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire
   încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa postului datorită insuficienţei personalului din institutie;
   nu se realizează testarea periodică a funcţionarilor publici
   nu se realizează rapoarte de activitate lunare, ci doar trimestriale
   existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor publici
   imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului
   dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor acte normative datorită multitudinii şi complexităţii acestora
   inexistenţa unui compartiment de informatizare
   număr insuficient de calculatoare iar unele dintre acestea sunt uzate moral
   există funcţionari publici care nu ştiu să folosescă calculatorul
   resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei publice locale
   lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica activ în procesul de luare a deciziei la nivel local
Oportunități Amenințări
   posibilităţi de accesare a unor fonduri externe destinate în mod special modernizării administraţiei publice
   modernizarea sediului primăriei,
   lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan, realizare PUG
   dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă
   dezvoltarea unor legături puternice între consiliul judeţean şi autorităţile locale
   mai multe posibilităţi de instruire a personalului prin agenţii de formare profesională
   teama de risc, inerţia unor funcţionari publici - mai ales din funcţiile de conducere
   inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili dar şi a comunităţii în programele de dezvoltare
   tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere - şi, de regulă, făra a verifica - aspectele negative ale anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe ori informaţiile fiind greşit înterpretate sau neînţelese
   fluctuaţia funcţionarilor publici - datorită salariilor mici personalul bine pregătit este tentat să caute locuri de muncă în sectorul privat; pe de altă parte imposibilitatea angajării imediate a altor funcţionari publici influentează în mod negativ continuitatea activităţilor
   dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să reziste schimbărilor politice - clasa politică actuală nu are înca suficientă maturitate încât să aprecieze şi să implementeze programele iniţiate de conducerile instituţiilor din mandatele anteriore
   schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient